Đạt giải cuộc thi tuyển thiết kế


30 nam Phu Xuan

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Giải thưởng