Công trình dịch vụ - Chợ


Bệnh viện Hương Hóa Quảng Trị

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình