Công trình tâm linh


Cải tạo chùa Quán Sứ

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2012
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình