Khách sạn - Resort


Đồng Trúc Resort

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình