Công trình dịch vụ - Chợ


Dự án Châu Đốc

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình