Công trình hỗn hợp


KHU ĐÔ THỊ HỒ EA TAM

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Chi tiết