Công trình dịch vụ - Chợ


Sân bay Đà Nẵng

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình