Công trình hỗn hợp


Sân bay Phú Bài – Huế

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình