Công trình hỗn hợp


Tòa nhà để xe cao tầng 311-313 Trường Chinh

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2017
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery