Công trình hỗn hợp


Trụ sở công ty vận tải và trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình