Công trình Văn hóa


Trung tâm giao lưu và phát triển văn hóa cộng đồng

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2016
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery