Công trình dịch vụ - Chợ


Việt Phương – Long Biên

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery