Đạt giải cuộc thi tuyển thiết kế


Nhà Quốc hội và hội trường Ba Đình mới – lần 2

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2007
Địa điểm xây dựng
Giải thưởng

Gallery