Tượng đài Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư
Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện
2000
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình