Công trình dịch vụ - Chợ


Dự án Minh Anh Plaza

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình