Công trình hỗn hợp


One Opera Riverside – sông Hàn Đà Nẵng

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
2016
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình

Gallery