Công trình hỗn hợp


Phương án bến xe miền Tây

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình