Công trình hỗn hợp


Phương án thiết kế công trình xây dựng trung tâm hội nghị tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình