Đạt giải cuộc thi tuyển thiết kế


Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư
Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện
2006
Địa điểm xây dựng
Giải thưởng

Gallery