Công trình trường học


Đại học Thành Tây

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình