Trụ sở cơ quan


Nhà làm việc cơ quan các giáo viên trường sĩ quan Đặc Công

Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Địa điểm xây dựng
Quy mô công trình